שתפו:

 

תאריך עדכון: 1/9/2021

,חוק העמותות, התש"ם – 1980

תקנון

של

 עמותת בית החינוך הדמוקרטי בפרדס – חנה כרכור ע"ר 580481034

          The democratic school in Pardes Hanna – Karkur (R.A)

סימן א': מטרה

 1. מטרת העמותה הינה לעשות כל פעולה, שהאסיפה הכללית של העמותה תחליט, שהינה, במישרין או בעקיפין, פעולה שיש בה כדי להקים בית חינוך דמוקרטי בפרדס חנה כרכור (להלן: "בית החינוך")  וכן לנהל ו/או לתמוך ו/או לקדם ו/או ללוות את בית החינוך, צוותו, תלמידיו והורי תלמידיו לאחר הקמתו.
 2. העמותה הינה עמותה, שלא למטרות רווח, ועל כן, בכפוף לאמור להלן, כל כספים ו/או רכוש ו/או זכויות אחרות, מכל מין וסוג, שיהיו בידיה, לא יחולקו בין החברים, אלא ישמשו, אך ורק, לצורך קידום המטרות האמורות בסעיף 1 לעיל.

                                                               ב': יעדים

 • להביא להקמת בית חינוך דמוקרטי בפרדס חנה כרכור.
 • ללוות, לתמוך ולסייע לבית החינוך, צוות העובדים בו,  תלמידיו והוריהם.
 • לפעול בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים על מנת לסייע לקידום מטרות בית החינוך.
 • לקדם את ערכי הדמוקרטיה, השוויון והסובלנות וכן את ערך קבלת השונה כאחד מעקרונות היסוד של בית החינוך מתוך אמונה כי מפגש, הכרות וקבלת השונה, יובילו לבניית קהילה חברתית דמוקרטית, שוויונית, סובלנית ופתוחה.

                                                               ג': חברות

 • קבלת חברים
  • מספר החברים של העמותה לא יפחת מ – 7 חברים.
  • אדם, החפץ להצטרף כחבר בעמותה, יגיש לוועד בקשה בכתב, בה יפרט את כל פרטיו האישיים, דהיינו, בין היתר, שם, כתובת ומספר טלפון, ואליה תצורף הצהרה בכתב בזו הלשון:

"כי מטרות העמותה ותקנונה ידועים לו, וכי הוא מתחייב לקיים את

             הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה ".

 • יהיה זכאי להצטרף כחבר בעמותה, כל אדם בגיר, אשר בנו או ביתו הינם תלמידים בבית החינוך;
  • ההחלטה בדבר קבלת חברים בעמותה או אי קבלתם, נתונה בידי ועד העמותה.

נדחתה בקשתו של אדם על ידי הועד להתקבל כחבר בעמותה, הוא יהא רשאי לערער על החלטת הועד בפני האסיפה הכללית הבאה;

 • למען הסר ספק מובהר בזה כי הוועד לא יקבל אדם כחבר בעמותה אם:
  • הוא פעל בניגוד למטרות העמותה.
  • הוא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
  • החברות אינה ניתנת להעברה או להורשה.
 • זכויות וחובות של חבר
  • חבר בעמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית, ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה;
  • חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד או לועדת בקורת או לועדות אחרות הפועלות ו/או שיפעלו בעמותה.

למען הסר ספק יצויין, כי עובד העמותה לא יהיה רשאי לבחור ו/או להיבחר לוועד העמותה ו/או לוועדת הביקורת.

 • חבר עמותה, בעל וותק של למעלה משנת חברות בעמותה, זכאי להיבחר לתפקיד יו"ר ועד העמותה. האמור לעיל לא יחול על מינוי היו"ר הראשון של העמותה.
  • חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה, בתנאים שייקבעו על ידי הוועד.
  • הוועד, יהיה רשאי, לקבוע דמי חבר, שתשלומם יהיה חובה על החבר.
  • עם קבלתו של כל חבר כחבר בעמותה, וכתנאי לקבלתו, ישלם החבר לעמותה סכום, אשר גובהו יקבע על ידי הוועד מעת לעת כמענק חד פעמי (תרומה) (להלן: "המענק").

האמור בסעיף 2 לתקנון זה לא יחול על המענק, וועד העמותה מוסמך להחליט על הכללים לקביעת הזכאות להחזר המענק וגובה המענק, וזאת עם סיום ו/או פקיעת חברותו של החבר בעמותה, בתלוי במצבה הכלכלי של העמותה.

 • הוועד יהיה רשאי לפטור חבר מתשלום דמי חבר ו/או מתשלום המענק, במלואם או בחלקם, לתקופה מסוימת או לצמיתות, ובלבד שנקבעו קריטריונים שוויוניים למתן פטור כאמור.
  • פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת את החבר, מסילוק התשלומים, שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו, בעד התקופה שעד פקיעת חברותו.
 • בכפוף לאמור לעיל ולהלן, מודגש בזה, כי חלוקת רווחים ו/או טובות הנאה, בכל צורה שהיא, בין חברי העמותה, אסורה.
 1. פקיעת חברות

החברות בעמותה פוקעת –

 1. בהודעה של חבר על פרישתו מן העמותה, ואי תשלום דמי החבר (אם קיימת חובה לשלמו) ייחשב, לכל דבר ועניין, כפרישה, וזאת בכפוף למשלוח התראה לחבר זמן סביר מראש;
  1. במות החבר או אם יוכרז כפסול דין.
  1. עם סיום לימודי בנו או בתו של החבר בבית החינוך.
  1. בהוצאתו מן העמותה, לפי החלטת הוועד, ובלבד, שקודם לכן תנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

             הוצא חבר מן העמותה על פי הוראות סעיף זה, הוא יהא רשאי                        לערער על החלטת הועד בפני האסיפה הכללית הבאה;

 1. בהוצאתו מן העמותה לפי החלטת האסיפה כללית, ובלבד, שקודם לכן תינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.
  1. הועד והאסיפה הכללית רשאים להחליט על הוצאת חבר מן העמותה, מאחד מהטעמים הבאים:
   1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה  של האסיפה הכללית.
   1. החבר פעל בניגוד למטרות העמותה.
   1. החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון.
   1. החבר הוכרז כפסול דין.

מתן הודעות לחברה

            כל הודעה של העמותה לחבר, תינתן לו בכתב, שיימסר לו ביד ו/או שיישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים ו/או שישלח אליו בדואר אלקטרוני הרשומה בפנקס החברים, הכל לפי החלטת הוועד, מעת לעת;

            לפי בקשת החבר, בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברות.

סימן ד': האסיפה הכללית

 1. זמן ומקום
  1. המועד והמקום של האסיפה הכללית, ייקבעו בידי הוועד, כאמור בחוק העמותות התש"ם – 1980 (להלן: "החוק") ו/או ע"י מי שהחוק מסמיכו לעשות כן.
  1. הוועד ידאג לכנס אסיפה כללית לפחות פעם אחת בכל שנה גרגוריאנית, כאשר חלקה יהיה מיועד לדיון אידיאולוגי והעברת מידע, ובחלקה האחר ייבחר ועד, רואה חשבון וועדת ביקורת .
  1. כל חבר בעמותה יהיה זכאי לדרוש את כינוסה של האסיפה הכללית, בהצגת מכתב דרישה לכינוס האסיפה, עליו חתומים למעלה מ-10% מחברי העמותה, שהינם בעלי זכות הצבעה.
 1. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה, שתינתן לכל חבר ו/או תשלח אליו בדואר אלקטרוני ו/או ע"י פרסום בעיתון יומי ו/או במקומון בפרדס חנה כרכור, לפחות 10 ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

 1. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הוועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי, שהגיש לה הוועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ברואה חשבון ובועדת הביקורת.

 1. מניין
  1. אסיפה כללית לא תיפתח אם נכחו פחות משבעה מחברי העמותה, שהינם בעלי זכות הצבעה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם לאחר מכן פחת מספר הנוכחים.
  1. לא התכנס המניין האמור, תוך שעה, מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית בשבוע ימים, ללא צורך בהזמנה נוספת, לאותו מקום, לאותו היום ואותה השעה.

             באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם    אשר יהיה.

 1. יושב ראש ומזכיר

יו"ר הוועד או חבר וועד אחר שיקבע על ידי הוועד ישמש כיו"ר האסיפה הכללית ואחד מחברי הוועד ישמש כמזכיר האסיפה.

 1. החלטות
  1. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם בדין דרוש רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש האסיפה קול מכריע.  
  1. האסיפה הכללית תהא רשאית לשנות את תקנון העמותה ברוב רגיל, למעט אם נקבע בסעיף פלוני כי דרוש רוב מיוחד לשינויו.
 1. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה, אשר ייחתם על ידי יו"ר האסיפה.

סימן ה': הוועד

 1. שם הוועד

הוועד ייקרא לעצמו הנהלת העמותה ויו"ר הוועד יקרא לעצמו יו"ר הנהלת העמותה.

 1. חברות
  1. חברי הועד לא יקבלו שכר עבור חברותם בוועד.
  1. חבר הועד היוצא יוכל להיבחר לוועד החדש.
  1. עובד העמותה לא יוכל לבחור ו/או להיבחר לוועד.
 • מספר החברים

מספר חברי הוועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית, אולם, מספרו לא יפחת מ- 3 חברים.

מספר חברי הוועד יכול להיות זוגי או אי זוגי.

 • תקופת הכהונה
  • חברי הוועד יכהנו מהיבחרם באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש.
  • חברי הוועד רשאים להתפטר מכהונתם כחברי וועד, בכל עת, על ידי הודעה בכתב לוועד;
  • חבר הוועד יחדל לכהן במותו, אם הוכרז פסול דין, אם הוכרז כפושט רגל אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון או אם הועבר מתפקידו על ידי האסיפה הכללית.
 • השלמת הוועד
  • נתפנה מקומו של חבר וועד, רשאים הנותרים למנות, באופן זמני, חבר אחר של העמותה לכהן כחבר וועד, עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר לפעול כוועד.
 • ישיבות הועד
  • הוועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, ודרך ניהולן.
  • החלטות הועד תתקבלנה ברוב קולות, היה מספר הקולות שקול, תדחה ההצעה.
  • הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
 • זכות הייצוג

הוועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות, שהן בתחום סמכותה של העמותה.

סימן ו': ועדת הביקורת

האסיפה הכללית תמנה את וועדת הביקורת של העמותה.

  סימן ז': נכסים לאחר פירוק

 • העברת נכסים עודפים

             פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה, נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה     למוסד ציבורי אחר, אשר מטרותיו קרובות למטרותיה של העמותה.

             בכל מקרה ללא יחולק הרכוש שיישאר, כולו או חלקו, לחברי העמותה.

אודותינו

בית החינוך הדמוקרטי "שבילים" ע"ש מנחם בגין, פרדס חנה -כרכור
בית החינוך נולד כיוזמה משותפת של קבוצת הורים תושבי פרדס חנה כרכור והמועצה המקומית. המועצה המקומית קיבלה את האישור לפתיחת בית החינוך בקיץ 2007 ומנהל המחוז אישר את הקמתו כשלוחה של בית הספר הממלכתי כרכור.
בית החינוך הדמוקרטי שבילים, הינו בית ספר ממלכתי ייחודי מוכר ורשמי.
כוונת היוזמים, הן ההורים והן המועצה המקומית, הייתה להקים בית ספר דמוקרטי בתוך הזרם הממלכתי וכחלק ממנו. בית החינוך נתפס כחלק מהמרחב הניסויי שאושר למושבה בשנה"ל תשס"ד. מאחורי הקמת בית החינוך עלה הצורך ליצור מסגרת ייחודית אשר תיתן מענה לרצון של משפחות לחינוך מהסוג הזה, וכן תגרום לחזרתם של ילדים בני המושבה אל בתי הספר שלה במקום ללכת לבתי ספר ביישובים שבאזור.
בשנתיים הראשונות לקיומו היה בית החינוך במעמד שלוחה של ביה"ס הממלכתי כרכור, ובשנה שלאחריה של בית הספר מרחבים. לקראת פתיחת שנה"ל תשע"א ( 2010 ) הסתיים תהליך בן שנתיים לקבלת הכרה כבית ספר דמוקרטי לטיפוח היזמות החברתית ומתוקף הכרה זו זכה בית החינוך לסמל מוסד משלו במעמד של "מוכר ורשמי" ויצא לעצמאות.
בשנה הראשונה – תשס"ט, מנה בית החינוך 125 תלמידים בכיתות א-ו, ו 30 ילדים בגן חובה.
בשנתו השנייה – תשס"ט, הגיע מספר התלמידים בכיתות א-ו ל 174, ו 30 נוספים בגן הילדים. באותה שנה המשיך בית החינוך להיות שלוחה של ממלכתי כרכור.
בשנתו השלישית – תש"ע, מנה בית החינוך 190 ילדים בכיתות א-ו, 28 ילדים בגן ו 15 בכתה ז'. באותה שנה, בית החינוך עבר לחסותו של בית הספר מרחבים.
בשנתו הרביעית – תשע"א, מנה בית החינוך 244 ילדים בכיתות א-ח ו 31 ילדים בגן. בשנה זו בית החינוך החל לתפקד כבית ספר עצמאי.
כיום, 13 שנה לאחר פתיחתו, בית החינוך שבילים מונה מעל ל 700 ילדים וילדות מגיל הגן ועד לכיתה יב'. התלמידים והתלמידות בבית החינוך שבילים כולם תושבי פרדס חנה כרכור.
בבית החינוך 24 כיתות חינוך רגיל (2 כיתות אם בכל שכבת גיל) ועוד 4 כיתות חינוך מיוחד בחטיבת הביניים והתיכון.
ייחודו של בית החינוך
ייחודו של בית החינוך מסתמך על היותו בית ספר דמוקרטי עם מאפיינים ייחודיים שיוצגו להלן.

מאפייניו של בית הספר הדמוקרטי שבילים
1. דיאלוג חינוכי – תלמידי בית החינוך לומדים בקבוצות אם. לכל תלמיד ותלמידה חונך או חונכת אישיים עימם הם נפגשים לפגישות חונכות וליווי קבועות. החונכים משמשים לילדים מבוגרים משמעותיים בבית החינוך. הם בונים איתם את תוכנית הלימודית האישית ואת תמונת הצמיחה האישית הכוללת התייחסות להתפתחות לימודית, חברתית ואישית. החונכים הם הכתובת של הילדים לכל עניין וכן הכתובת להוריהם של הילדים.
החונכים יוצרים היכרות קרובה מאד עם הילדים הכוללת את מצבם המשפחתי, העדפותיהם, נקודות החוזק והאתגר שלהם. במרבית המקרים, התלמידים רואים בחונכים כתובת להתייעצות, שיחה, התמודדות עם קשיים ואתגרים ועוד. היכרות זו, יחד עם ההבנה שיש שונות בין תלמידים מובילה לעתים קרובות להישגים בקידום תלמידים.
החונכות בבית החינוך מהווה יישום של התפישה שכל ילד וילדה הינם עולם ומלואו והם יודעים להתייחס להיבטים שונים באישיותו.
2. הכרה בשונות של התלמידים – בבית הספר המסורתי תוכנית הלימודים עומדת במרכז, ואילו בהשקפת העולם של החינוך הפרוגרסיפי – התלמיד או התלמידה עומדים במרכז. בחינוך הדמוקרטי, אנו מאמינים שהלמידה עומדת במרכז. הביטוי המעשי לתפישה זו היא שבית החינוך מציעה הזדמנויות רבות ללמידה אישית לכל אחד מהתלמידים. בבית החינוך מייחסים חשיבות לתהליכי הלמידה השונים שהילדים עוברים. תהליכים אלו מתקיימים כמובן בכיתות במסגרת השיעורים, אולם לא רק שם. הלמידה מתרחשת בחצר, בהפסקות, במרחבים השונים ובמצבים חברתיים וכמובן בשיח עם ילדים ומבוגרים. מערכת השעות מאפשרת למידה בקצב אישי ובחירה בשיעורים שונים ומגוונים, עפ,י תחומי הענין השונים.
3. בחירה ואחריות – בבית החינוך חייבים התלמידים ללמוד שלושה מקצועות – שפה, אנגלית ומתמטיקה. שאר מערכת השעות נתונה לבחירתם המלאה. בראשית השנה, מתקיים מפגש משולש – הורים, חונכ.ת וילד.ה. במפגש זה נבחרת ונחתמת המערכת האישית של התלמידים. מרגע זה הם מחוייבים לה. עצם הבחירה, והמחוייבות לעמוד מאחוריה ( ולעתים חוסר העמידה מאחוריה ) משמשים כבסיס לדיאלוג ולמידה חינוכית מתמשכת עם הילדים. אנו רואים במקרים של אי עמידה במערכת השעות עניין משמעותי, אך לא משמעתי.
4. למידה – לבית החינוך מגיעים כדי ללמוד. ללמידה פנים רבות וזירות מגוונות. החצר, היא זירת למידה. ליצירת אינטראקציה חברתית, הכרת עולם החי והצומח, ליצירת מרחבי ענין והתמודדות עם שעמום. הדוגמא האישית של המבוגרים היא למידה, בשיחה אישית לומדים, וגם בתוך השיעורים.
בית החינוך הינו מקום המאפשר למידה מגוונת, כזו המזמנת ביטוי רחב לאזורי חוזק והתמודדות עם מקומות מאתגרים יותר. אנו מעוניינים בהטמעת דרכי למידה מגוונות המדגישות את ההבנה והחשיבה. למידה שבה תלמידים חזקים יחוו אתגר ותלמידים מתקשים לא יחוו תיסכול. אנו משתדלים לאפשר למידה אשר חוצה גילאים ע"פ עניין ויכולת.
כל זה, בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.
5. הערכה – הערכת התלמידים נעשית כהערכה מעצבת, המתייחסת להיבטים שונים של הילד: לימודיים, חברתיים ואישיים. אין ציונים ואין מבחנים. ההערכה השוטפת נעשית במגוון דרכים.
בשלב התיכון הלמידה וההערכה לתלמידות ותלמידים המעוניינים במסלול לבגרות כוללת גם מבחנים וציונים על מנת להתאים לדרישות משרד החינוך.
6. מעורבות תלמידים – המוסדות הדמוקרטיים בבית החינוך, תכליתם לחשוף את התלמידים לאורח החיים במדינה דמוקרטית ולהתנסות בו הלכה למעשה. באמצעות רכישת "מיומנויות דמוקרטיות" אנו שואפים להגביר את מעורבותם בחיי בית החינוך. התלמידים חברים בועדות ביצועיות שונות (ועדת גמב"ה – משמעת, ועדת טיולים, ועדת צוות ועוד) ומנהלים את האסיפה הקהילתית. כל אחד מחברי הקהילה יכול להציע הצעות לאסיפה, וקולם של מנהלי בית החינוך שווה לזה של כל אחד ואחת מחברי הקהילה – ילדים, צוות והורים. באסיפות מתקיים דיון ושיח במגוון הנושאים וההצעות ולפעמים בסופה מתקיימת הצבעה על החלטות המשפיעות על חיי היום יום בבית החינוך.
7. זכויות אדם – אנו רואים בזכויות האדם את הבסיס לחברה דמוקרטית. הילדים לומדים להכיר וליישם את אותן זכויות; כבוד לאחר ולשונה, חופש הביטוי, חופש הבחירה, שוויון ועוד. בכל שנה בחודש דצמבר (בסמוך ליום זכויות האדם הבינלאומי) אנחנו מקיימים למידה ואירועים שונים בנושא זכויות האדם ששיאם בערב זכויות אדם קהילתי.