פרוטוקול ישיבת ועד עמותה – 25/8/2022

שתפו:

פרוטוקול ישיבת ועד עמותה – 25/8/2022
משתתפים: מלי ברייר, איתי קן תור, צביקה שדה, צור דיאמנט, דניאלה פלנדרה, מיכל דויטש, אורית מירנדה, דורון
הרפז, אור דוכין, לירז רימון (יו"ר ועד הורים), אריה שטיינפלד, רותי שמרון, גל אורון.

.1 ההתארגנויות בקרב הקהילות הייחודיות- לירז ואריה עדכנו:
.1.1 ברמה הארצית – התקיים מפגש זום ראשון עם נציגים מהאנתרופוסופים, מונטיסורים ואחרים. במפגש
הוחלט על הקמת גוף משותף לצרכי ארגון, ייצוג ופעולה במספר מישורים. סיכום של המפגש מצורף
בנספח.
.1.2 ברמה המקומית – עוד בטר ם ההתארגנות הארצית, ביוזמה שלנו, החלה מתארגנת קבוצת ראשי
הקהילות/ועדים של בתי החינוך הייחודיים בפרדס חנה. התקיימה פגישה ראשונה בתחילת אוגוסט עם
אוריה מנהלת אגף החינוך, בה החלה הידברות ראשונית בנושאים הרלוונטים לקהילות שלנו.
.1.3 קהילת בתי הספר הדמוקרטים – גם במישור הזה, נדרשת עדיין עבודת התארגנות וסנכרון. מקרב כ –
40 בתי ספר דמוקרטים שחברים בעמותה, רק 10 קהילות היו מעורבות במימון העתירה הקודמת
למניעת איחוד אחים.
אריה עדכן שב- 4 לאוגוסט, התקבל באגף החינוך במועצה (כמו גם בכל אגפי ומחלקות החינוך בכל הרשויות)
,החלטה "מחודשת", של ועדת הייחודים על ביטול תבחין איחוד אחים החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ד).
יש כוונה ברורה לעתור כנגד ההחלטה, והפעם מטעמי המהות שלא נדונו בעתירה הקודמת (בה זכינו בשל תהליך
פרוצדורלי לקוי של ועדת הייחודים).
ההערכה היא שלעתירה הפעם יצטרפו גם קהילות מקרב האנטרופוסופים, מונטסורים ואחרים. כך שסך העלות
תחולק באופן רחב יותר. בעתירה הקודמת, הקהילה שלנו (הגדולה מקרב קהילות בתי הספר הדמוקרטים), נשאה
בעלות של כ- 13 אלף .₪

.2 אומדן ביצוע תשפ"ב ותקציב תשפ"ג
.2.1 אריה סקר את עיקרי הביצוע של תקציב תשפ"ב. האומדן לפני ביצוע התחשבוניות תל"ן מול בתי החינוך
עומד על עודף של כ- 50 אלף .₪ עם ההדגשים הבאים:
.2.1.1 תת הביצוע בסעיף העשרה נובע מתקציבים שקיבלו בתי החינוך ממשרד החינוך.
.2.1.2 סעיף קשרי קהילה שנמצא בחריגה לכאורה מהתקציב, צפוי לקבל הכנסות נטו מהפעלת הזולה,
שלא באות עדיין לביטויין.
.2.1.3 סעיף המלגות הועבר כדיווח מפורט נפרד.
.2.2 בנוגע לתקציב תשפ"ג, אריה התייחס לחוסר הוודאות הנוכחית עליו התבצע התכנון בהקשר של שכר
הצוות החינוכי המועסק על ידי העמותה. סעיף זה תוקצב על בסיס הסכמי אופק חדש הקיימים.
.2.2.1 חוסר היכולת להעריך את השפעת תוצאות המו"מ על הסכמי המורים על עלות העסקתם
בתשפ"ג, מובילה גם לחוסר ודאות לגבי גובה התשלום הכולל לתלמיד לשנת תשפ"ג, ועל חלוקת
התשלומים בין בתי החינוך והעמותה.
.2.2.2 מכאן, שהתקציב המובא כאן לאישור, יובא לאישור מחודש לאחר ההתאמות שיידרשו לביצוע
בסעיף השכר.
.2.3 שאר סעיפי ההוצאה (למעט שכר) נדונו והועלו הנקודות הבאות:
.2.3.1 סעיף העשרה – צומצם אל מול שנים קודמות, כתוצאה מביצוע חלקי שנבע כאמור מקבלת
תקציבים ממשרד החינוך. רותי התייחסה לנושא ולחוסר היכולת להעריך ולתכנן אותו בשל
המערכת החדשה (גפ"ן) של משרד החינוך, בה חלק מהשירותים שסעיף ההעשרה שימש
לטובתם, עשוי להיות מתוקצב במערכת החדשה על ידי משרד החינוך. סוכם שבמידה ותידרש

התאמה בסעיף זה, היא ממילא תובא לאישור הועד במהלך המעקב השוטף אחר הביצוע במהלך
השנה.
.2.3.2 סעיף סיום י"ב – תוקצב ב- 8 אלף ,₪ בהשוואה לכ- 15 אלף ₪ בשנה קודמת. הסעיף תוקצב
בחסר בהתאמה לביצוע. איתי קן תור הציע לחזור למנגנון התיקצוב שהוחלט עליו בעבר(20 ₪ x
מספר הילדים בבית החינוך). סוכם שעדכון סעיף זה יובא בחשבון עם ביצוע השינויים שיידרשו
כאמור.
.2.3.3 לירז ביקש לתקצב סעיף חדש – מימון פעילות שכבתית. בסך של כ- 200-400 ₪ לכיתה. בדיון
שהתנהל סוכם כי תיבחן היכולת להסיט את התקציב הנדרש (כפי שיחושב לאחר התחשבות
דיפרנציאלית בשכבות השונות).
.2.3.4 אריה עדכן על תוספת תקציבית של כ- 5 אלף ₪ בסעיף שיווק , לטובת הסבת פעילות העמותה
למערכת שתאפשר ניהול ותקשורת עם חברי הקהילה. יוזמה של חבר ועד הורים, אופיר סלע,
במסגרתה נעשית כיום עבודה רבה לטיוב תהליכי העבודה וזרימת המידע בעמותה ומול מזכירות
בתי החינוך. (יובא עדכון מורחב בנושא בישיבת הועד הבאה).
הוחלט לאשר את תקציב תשפ"ג בכפוף לביצוע ההתאמות כאמור בעדכון התקציב הקרוב, לאחר
התבהרות עלויות השכר.

.3 גובה התשלום הכולל לתלמיד לשנת תשפ"ג
אריה ציין שהתקציב כרגע מתבסס על סך תשלום של 5,700 ₪ לשנה לתלמיד (לפני הנחות אחים ומלגות).
לא ניתן להעריך את השפעת הסכמי השכר החדשים על העלות הכוללת של העסקת צוות החינוך, גם בשל
העובדה שדבר לא סוכם נכון לזמן זה, וגם בשל העובדה שככל הנראה ההסכם יהיה דיפרניצאלי ולא אחיד (בין
שנות וותק, דרגה וכו).
כתרחיש "קיצון" , בוצעה הערכה לסך עלות ההעסקה במידה ותחול עליה אחידה בשיעור עליו מדברים כיום
(עלייה בשכר מורה מתחיל מכ- 6,000 ₪ ברוטו לכ- 9,000 ₪).
במקרה קיצון זה, סך העלות השנתית של העסקת המורים תעלה בכ- 850 אלף ₪ )ותסתכם בכ- 3.2 מיליון ₪ –
ואז תידרש העלאה של לפחות 1,250 ₪ בתשלום פר תלמיד (סך של כ- 6,950 ₪ לשנה).
לא ניתן בשלב זה לדעת מה תהיה העלות החדשה של העסקת המורים בפועל, ומכאן שלא ניתן לקבוע סך תשלום
חדש.
הוצע על ידי איתי קן תור לתקשר זאת לקהילה, עם העיכוב הצפוי בתחילת גבייה.
סוכם שתצא הודעה לקהילה בתחילת השבוע הבא, עם "הכנה" לעובדה שסך התשלום יעלה לעומת השנה
שעברה באופן שאינו זניח (ללא לציין סכומים כיוון שאינם ידועים בשלב זה). בהודעה זו ייצא גם עדכון לכל חברי
הקהילה על מועד האסיפה הכללית השנתית של העמותה, וקריאה נרחבת להשתתפות בה. (באחריות אריה
ודורון).

רשם: אריה שטיינפלד

אודותינו

בית החינוך הדמוקרטי "שבילים" ע"ש מנחם בגין, פרדס חנה -כרכור
בית החינוך נולד כיוזמה משותפת של קבוצת הורים תושבי פרדס חנה כרכור והמועצה המקומית. המועצה המקומית קיבלה את האישור לפתיחת בית החינוך בקיץ 2007 ומנהל המחוז אישר את הקמתו כשלוחה של בית הספר הממלכתי כרכור.
בית החינוך הדמוקרטי שבילים, הינו בית ספר ממלכתי ייחודי מוכר ורשמי.
כוונת היוזמים, הן ההורים והן המועצה המקומית, הייתה להקים בית ספר דמוקרטי בתוך הזרם הממלכתי וכחלק ממנו. בית החינוך נתפס כחלק מהמרחב הניסויי שאושר למושבה בשנה"ל תשס"ד. מאחורי הקמת בית החינוך עלה הצורך ליצור מסגרת ייחודית אשר תיתן מענה לרצון של משפחות לחינוך מהסוג הזה, וכן תגרום לחזרתם של ילדים בני המושבה אל בתי הספר שלה במקום ללכת לבתי ספר ביישובים שבאזור.
בשנתיים הראשונות לקיומו היה בית החינוך במעמד שלוחה של ביה"ס הממלכתי כרכור, ובשנה שלאחריה של בית הספר מרחבים. לקראת פתיחת שנה"ל תשע"א ( 2010 ) הסתיים תהליך בן שנתיים לקבלת הכרה כבית ספר דמוקרטי לטיפוח היזמות החברתית ומתוקף הכרה זו זכה בית החינוך לסמל מוסד משלו במעמד של "מוכר ורשמי" ויצא לעצמאות.
בשנה הראשונה – תשס"ט, מנה בית החינוך 125 תלמידים בכיתות א-ו, ו 30 ילדים בגן חובה.
בשנתו השנייה – תשס"ט, הגיע מספר התלמידים בכיתות א-ו ל 174, ו 30 נוספים בגן הילדים. באותה שנה המשיך בית החינוך להיות שלוחה של ממלכתי כרכור.
בשנתו השלישית – תש"ע, מנה בית החינוך 190 ילדים בכיתות א-ו, 28 ילדים בגן ו 15 בכתה ז'. באותה שנה, בית החינוך עבר לחסותו של בית הספר מרחבים.
בשנתו הרביעית – תשע"א, מנה בית החינוך 244 ילדים בכיתות א-ח ו 31 ילדים בגן. בשנה זו בית החינוך החל לתפקד כבית ספר עצמאי.
כיום, 13 שנה לאחר פתיחתו, בית החינוך שבילים מונה מעל ל 700 ילדים וילדות מגיל הגן ועד לכיתה יב'. התלמידים והתלמידות בבית החינוך שבילים כולם תושבי פרדס חנה כרכור.
בבית החינוך 24 כיתות חינוך רגיל (2 כיתות אם בכל שכבת גיל) ועוד 4 כיתות חינוך מיוחד בחטיבת הביניים והתיכון.
ייחודו של בית החינוך
ייחודו של בית החינוך מסתמך על היותו בית ספר דמוקרטי עם מאפיינים ייחודיים שיוצגו להלן.

מאפייניו של בית הספר הדמוקרטי שבילים
1. דיאלוג חינוכי – תלמידי בית החינוך לומדים בקבוצות אם. לכל תלמיד ותלמידה חונך או חונכת אישיים עימם הם נפגשים לפגישות חונכות וליווי קבועות. החונכים משמשים לילדים מבוגרים משמעותיים בבית החינוך. הם בונים איתם את תוכנית הלימודית האישית ואת תמונת הצמיחה האישית הכוללת התייחסות להתפתחות לימודית, חברתית ואישית. החונכים הם הכתובת של הילדים לכל עניין וכן הכתובת להוריהם של הילדים.
החונכים יוצרים היכרות קרובה מאד עם הילדים הכוללת את מצבם המשפחתי, העדפותיהם, נקודות החוזק והאתגר שלהם. במרבית המקרים, התלמידים רואים בחונכים כתובת להתייעצות, שיחה, התמודדות עם קשיים ואתגרים ועוד. היכרות זו, יחד עם ההבנה שיש שונות בין תלמידים מובילה לעתים קרובות להישגים בקידום תלמידים.
החונכות בבית החינוך מהווה יישום של התפישה שכל ילד וילדה הינם עולם ומלואו והם יודעים להתייחס להיבטים שונים באישיותו.
2. הכרה בשונות של התלמידים – בבית הספר המסורתי תוכנית הלימודים עומדת במרכז, ואילו בהשקפת העולם של החינוך הפרוגרסיפי – התלמיד או התלמידה עומדים במרכז. בחינוך הדמוקרטי, אנו מאמינים שהלמידה עומדת במרכז. הביטוי המעשי לתפישה זו היא שבית החינוך מציעה הזדמנויות רבות ללמידה אישית לכל אחד מהתלמידים. בבית החינוך מייחסים חשיבות לתהליכי הלמידה השונים שהילדים עוברים. תהליכים אלו מתקיימים כמובן בכיתות במסגרת השיעורים, אולם לא רק שם. הלמידה מתרחשת בחצר, בהפסקות, במרחבים השונים ובמצבים חברתיים וכמובן בשיח עם ילדים ומבוגרים. מערכת השעות מאפשרת למידה בקצב אישי ובחירה בשיעורים שונים ומגוונים, עפ,י תחומי הענין השונים.
3. בחירה ואחריות – בבית החינוך חייבים התלמידים ללמוד שלושה מקצועות – שפה, אנגלית ומתמטיקה. שאר מערכת השעות נתונה לבחירתם המלאה. בראשית השנה, מתקיים מפגש משולש – הורים, חונכ.ת וילד.ה. במפגש זה נבחרת ונחתמת המערכת האישית של התלמידים. מרגע זה הם מחוייבים לה. עצם הבחירה, והמחוייבות לעמוד מאחוריה ( ולעתים חוסר העמידה מאחוריה ) משמשים כבסיס לדיאלוג ולמידה חינוכית מתמשכת עם הילדים. אנו רואים במקרים של אי עמידה במערכת השעות עניין משמעותי, אך לא משמעתי.
4. למידה – לבית החינוך מגיעים כדי ללמוד. ללמידה פנים רבות וזירות מגוונות. החצר, היא זירת למידה. ליצירת אינטראקציה חברתית, הכרת עולם החי והצומח, ליצירת מרחבי ענין והתמודדות עם שעמום. הדוגמא האישית של המבוגרים היא למידה, בשיחה אישית לומדים, וגם בתוך השיעורים.
בית החינוך הינו מקום המאפשר למידה מגוונת, כזו המזמנת ביטוי רחב לאזורי חוזק והתמודדות עם מקומות מאתגרים יותר. אנו מעוניינים בהטמעת דרכי למידה מגוונות המדגישות את ההבנה והחשיבה. למידה שבה תלמידים חזקים יחוו אתגר ותלמידים מתקשים לא יחוו תיסכול. אנו משתדלים לאפשר למידה אשר חוצה גילאים ע"פ עניין ויכולת.
כל זה, בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך.
5. הערכה – הערכת התלמידים נעשית כהערכה מעצבת, המתייחסת להיבטים שונים של הילד: לימודיים, חברתיים ואישיים. אין ציונים ואין מבחנים. ההערכה השוטפת נעשית במגוון דרכים.
בשלב התיכון הלמידה וההערכה לתלמידות ותלמידים המעוניינים במסלול לבגרות כוללת גם מבחנים וציונים על מנת להתאים לדרישות משרד החינוך.
6. מעורבות תלמידים – המוסדות הדמוקרטיים בבית החינוך, תכליתם לחשוף את התלמידים לאורח החיים במדינה דמוקרטית ולהתנסות בו הלכה למעשה. באמצעות רכישת "מיומנויות דמוקרטיות" אנו שואפים להגביר את מעורבותם בחיי בית החינוך. התלמידים חברים בועדות ביצועיות שונות (ועדת גמב"ה – משמעת, ועדת טיולים, ועדת צוות ועוד) ומנהלים את האסיפה הקהילתית. כל אחד מחברי הקהילה יכול להציע הצעות לאסיפה, וקולם של מנהלי בית החינוך שווה לזה של כל אחד ואחת מחברי הקהילה – ילדים, צוות והורים. באסיפות מתקיים דיון ושיח במגוון הנושאים וההצעות ולפעמים בסופה מתקיימת הצבעה על החלטות המשפיעות על חיי היום יום בבית החינוך.
7. זכויות אדם – אנו רואים בזכויות האדם את הבסיס לחברה דמוקרטית. הילדים לומדים להכיר וליישם את אותן זכויות; כבוד לאחר ולשונה, חופש הביטוי, חופש הבחירה, שוויון ועוד. בכל שנה בחודש דצמבר (בסמוך ליום זכויות האדם הבינלאומי) אנחנו מקיימים למידה ואירועים שונים בנושא זכויות האדם ששיאם בערב זכויות אדם קהילתי.